Jubilæumsfest

Jubilæumsfest

Direktionens festtale ved IPU's 50 års jubilæumi forbindelse med aftenarrangement i Tivoli den 24. maj 2006.

Kære kolleger og samarbejdspartnere, mine damer og herrer!

IPU har en direktion, der består af direktørerne Annette Winkel Schvarz, Leo Alting, Torsten Rich og undertegnede Lars Hein, og denne direktion vil gerne i aften komme med en hilsen til de her forsamlede IPU’ere med pårørende. Og det er faldet i mit lod at være den, der fremfører denne samlede direktions hilsen til jer.

IPU blev etableret i 1956 af Professor Vagn Aage Jeppesen.

Formålet med IPU var at sætte forskere i stand til at gennemføre industrielle udviklingsprojekter på erhvervslivets vilkår. Derved kunne IPU påvirke undervisning og forskning så kvaliteten og relevansen blev styrket - for, som Vagn Aage Jeppesen udtrykker det i et af de dokumenter, hvormed han argumenterer for IPUs eksistensberettigelse:

”[Man må] heller ikke glemme, at Højskolen har mangeårige traditioner for en selvtilstrækkelig isolation, som næppe er helt uden indhold af frygtsom eskapisme.”

Efter Vagn Aage Jeppesen fulgte som formænd for IPU Erik Trostmann, Christian Boe, Peter Lawaetz, Hans Peter Jensen og idag rektor Lars Pallesen fra DTU. Og det skal siges, at med den nuværende ledelse på DTU er universitetet pænt på vej væk fra både isolation og eskapisme.

Når vi ser tilbage, må vi konkludere, at IPU var langt forud for sin tid med sin idé om direkte overførsel af universitetsforskning til erhvervsliv. I dag betragtes universiteternes erhvervssamarbejde som en selvfølge, men i 1956 var tanken om, at forskere direkte skulle ud og assistere virksomheder og samfund nærmest uhørt.

IPU grundlagde en tradition for samarbejde, som efterhånden i forskellige former er blevet adopteret af DTU, men accepten af IPU foregik bestemt ikke gnidningsfrit. Ikke mindst IPU’s tilknytning til DTU og til det statslige system har jævnligt givet anledning til kontroverser.

Ved 25 års jubilæet måtte formand for bestyrelsen Christian Boe sætte sit job på spil for at få lov til at fejre jubilæet. Den daværende universitetsdirektør gjorde alt for at forhindre dette, men heldigvis var der en forstående rektor Peter Lawaetz, der afgjorde sagen til IPU’s fordel, og lagde grunden til den udskillelse fra statssystemet, som vi og DTU siden har nydt godt af.

Mens erhvervslivet lige fra begyndelsen modtog IPU med begejstring og indså, at et rådgivende ingeniørfirma helt tæt på forskningen betød masser af muligheder, har det derimod været vanskeligt for mange DTU-ansatte at gennemskue, hvad IPU egentlig er, og hvordan IPU præcist er tilknyttet DTU. Det sidstnævnte gælder i øvrigt lejlighedsvis også for IPU’s egne ansatte!

Når noget er uklart, kan der opstå rygter, misforståelser og endda lidet flatterende øgenavne. I 1960'erne og 70'erne var det ikke ubetinget populært, at udføre relevant industriarbejde. Det område af universitetet hvor IPU og det daværende AMT (Afdeling for Mekanisk Teknologi) holdt til, blev ofte kaldt ”Den Sorte Firkant”.

En tidligere rektor udtrykte ved den årlige gennemgang af IPU’s engagement, at virksomheden måske burde hedde ’Forskning, Udvikling og Produktion’, forkortet F.U.P., men i lyset af den eksisterende mistænksomhed over for IPU’s rolle, blev navneskiftet aldrig ført ud i livet. Heller ikke tolkningen af I-P-U som ”Instituttet for Penge Udefra” har vundet varig tilslutning.

Men bag både øgenavne og mistænkeliggørelse ligger det faktum, at IPU realiserede visionen om ”fra tanke til faktura” længe før, der her i vor tid er blevet sat ord på denne proces.

I dag er der fortsat spredt skepsis over for IPU’s aktiviteter rundt omkring på DTU, men det grundlæggende formål er heldigvis bredt accepteret. DTU forsker og udvikler ny viden, som IPU bringer ud til industrien, og herigennem afprøves hypoteser og resultater i forskningen. De indhøstede erfaringer kommer så tilbage til undervisningen på DTU og medvirker til, at vi uddanner endnu bedre ingeniører.

IPU har gennem de sidste 50 år skabt bemærkelsesværdige resultater, hvoraf blot nogle enkelte skal fremhæves ved denne lejlighed:

DISAMATIC Støberimaskinen revolutionerede støberibranchen og gik sin sejrsgang over hele verden. DISAMATIC’en er baseret på et patent udtaget af IPU’s grundlægger, professor Vagn Aage Jeppesen.

IPU startede udviklingen inden for laserteknologien i 1977. Teknologien blev hurtigt taget i brug i industrien, og der blev grundlagt en markant forskningsindsats inden for feltet på DTU.

Overfladeteknologi blev taget op i IPU i 1980’erne. Det førte til nye effektive miljøvenlige overfladebehandlingsanlæg i mange virksomheder. IPU stod for projektering af disse. Senere er der etableret en perspektivrig forskning på DTU.

I 1980’erne skabtes ved IPU begrebet "Integreret Produktudvikling", et rammeværk for professionel produktudvikling der har fået en stor udbredelse i dansk og skandinavisk erhvervsliv, og som har lagt grunden til ny undervisning på DTU.

I 90’erne igangsatte IPU et stort projekt med udvikling af miljøvenlige industriprodukter (UMIP) støttet af Miljøstyrelsen. Dette projekt blev både nationalt og internationalt banebrydende. Eksempelvis blev ISO-standarder påvirket og FN’s miljøprogram UNEP har taget mange ideer herfra. IPU modtog både Nordisk Råds og EU’s miljøpriser herfor.

IPU har i øvrigt stået fadder til flere nye begrebsapparater: "UPS: Udvikling af Produktionssystemer" og "UNIC: Udviklingsevnen i Centrum”, der begge har haft stor betydning for dansk erhvervsliv.

Som nævnt er samarbejde mellem forskning og erhvervsliv nu blevet almindeligt udbredt, ikke mindst på DTU. Her på 50 året er det derfor særdeles relevant at tænke over, hvad IPU kan, som ikke allerede er dækket af de nye samarbejdsformer, og hvad er IPU’s fremtidsperspektiver?

IPU er i forhold til andre konsulentvirksomheder i den unikke situation at have et stort universitet med erhvervsfokus i sin baghave. IPU har med andre ord mulighed for at inddrage viden inden for en række discipliner og mixe dem som opgavespecifikke konsulentydelser.

IPU skal udbygge sin ”brobyggerfunktion” og i høj grad fokusere på at overføre viden til det strategiske niveau i kundernes og samarbejdspartnernes virksomheder frem for blot at yde bistand til konkrete udviklingsopgaver.

Jubilæumsfest

Professor og direktør Lars Hein holder IPU-direktionens tale ved festarrangementet i Tivoli.

IPU skal skabe helhedsorienterede løsninger, dvs. inddrage andre aspekter end de rene ingeniørområder og sætte fokus på integrerede løsninger. IPU’s egen ”produktudvikling” skal også omfatte udvikling af metoder og værktøjer til virksomhederne, som kan understøtte deres innovationsprocesser.

IPU skal udvikle sine evner som videnstærk netværksorganisation, så vi i stadig højere grad kan udnytte og kombinere viden på tværs af organisationen og videresælge denne viden skræddersyet kundernes behov.

IPU’s fremtidige styrke hænger fortsat sammen med fagmiljøerne på DTU, men vi vil også i stigende grad være afhængige af, at kunne forudse erhvervslivets behov for rådgivning og udvikle metoder, teknologier og værktøjer herfor.

Og så har vi vores egen rolle at spille i globaliseringen: Vi vil i stigende grad have behov for at indgå i nationale og internationale netværk, og hermed også skærpe os til at hjælpe erhvervslivet med de muligheder og udfordringer der følger med internationaliseringen af produkter, teknologier og markeder.

IPU startede i ”den sorte firkant”, men er i dag med DTU's fulde opbakning i fuld fart på vej ud over ’sletten’: Inden for de seneste år har vi fået den meget kraftfulde udvidelse med ’IPU–Information’, der rummer DTV’s IPU-aktiviteter. Vi har etableret et stærkt område inden for køleteknik, og inden for rammerne af ’IPU – Venture’ har vi kunnet etablere aktiviteter med blandt andre Kemiteknik, BioCentrum-DTU og IMM, Informatik og Matematisk Modellering. Vi har DTU’s tilskyndelse til at fortsat at udvide vores dækning af universitetets fagområder.

IPU høster megen anerkendelse fra sine kunder og samarbejdspartnere – men IPU er ikke alment kendt i brede industrikredse. Derfor vil en vigtig fremtidig opgave være at markedsføre IPU, bl.a. gennem en effektiv formidling af vore hidtidige succeser og af vore mange igangværende udviklingsprojekter.

Vi satser på at blive endnu bedre til at fortælle, hvad et samarbejde med IPU kan føre til af resultater. Vores nye webside har netop fokus på dette. Om få dage udkommer vores jubilæumsbog, hvori en række af vore samarbejdspartnere udtaler sig om kvaliteterne i samarbejdet med IPU.

IPU er et koncept der er, og altid har været, let at forklare – vi er broen mellem DTU og erhvervslivet. Men vi må aldrig glemme, at denne bro ikke er af uforgængelig beton, men at den udgøres af de mennesker, der beslutter sig for at arbejde i IPU i en kortere eller længere del af deres professionelle liv. IPU og dermed DTU er dybt afhængige af disse mennesker, og af at disse mennesker er blandt de dygtigste og mest professionelle. Det er i al ubeskedenhed vores opfattelse, at vore medarbejdere ER blandt de ypperste som standen kan byde på. Og det er vores ubeskedne ambition, at sådan skal det også være fremover.

IPU er ikke en beskyttet arbejdsplads – og det er et dårligt år, hvis der ikke kan berettes om fjendtlige overtagelsestilbud af vore medarbejdere. Ét er, at det giver ledelsen dårlige nerver, men det bør også fylde os med stolthed: Selvfølgelig er vores medarbejdere eftertragtede!

Derfor: Vi må alle sammen bestræbe os på at gøre IPU til den bedst tænkelige arbejdsplads, så vi også fremover kan holde på de medarbejdere, som omverdenen gerne vil ha’ fingre i, og så vi kan opretholde et image over for de studerende, så de ser en periode ved IPU, som den bedst tænkelige start på en professionel løbebane.

50 år med næsten konstant vækst på alle nøgleområder har demonstreret at IPU har fundet en vigtig niche, og at vore ydelser og medarbejdere er efterspurgte. Der er således al mulig grund til at lykønske os selv og se endda særdeles optimistisk på de næste 50 år.

24. maj 2006

IPU's direktion

Se også:

  • Historie

    IPU blev stiftet som et selvejende institut den 23. maj 1956 i et samarbejde mellem det daværende Handelsministeriets Produktivitetsudvalg, professorerne Ove Hoff, K.V. Olsen, Bredahl Sørensen og Vagn... Historie
  • IPU's 50-års jubilæum

    IPU – 50 år i konstant udvikling I 2006 kunne IPU fejre 50 års jubilæum. I den anledning udgav IPU en jubilæumsbog med interviews med IPU's mange offentlige og private samarbejdspartnere, der giver... IPU's 50 års jubilæum
  • IPU 40 år

    Titel: IPU 40 år Forfatter: Hein, L., T. Rich (red.) Udgivelsesinfo: Instituttet for Produktudvikling, 1996 Bestil: tp@ipu.dk IPU 40 år

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!