Unikt proteinprodukt af bakterie

proteinprodukt

UniBio A/S og IPU har i flere år samarbejdet tæt om udviklingen af et fermenteringsanlæg til produktion af det protein- og næringsrige produkt UniProtein (Single Cell Protein). Virksomheden tager nu fat på at opbygge en egentlig produktion og sætte yderligere fokus på målrettet udvikling af UniProtein.

“Det hele startede i søen Plönersee i Tyskland i starten af 1980’erne, hvor tyske forskere fra Max Planck Instituttet i Pløn isolerede den nu patenterede metanotrope bakterie M102. De fandt bakterien på 6-8 meter dybt vand, hvor den lever af metan, som stiger op fra søens bund som sumpgas”, fortæller UniBio A/S’ direktør Ebbe Busch Larsen.

“På det tidspunkt var jeg i forbindelse med Dr. M. Naguib Keddis og Professor Jürgen Overbeck fra Max Planck Instituttet, og sammen fortsatte vi undersøgelsen af bakterien. Hurtigt derefter begyndte samarbejdet med DTU og Syddansk Universitet for at fi nde frem til de bedste vækstbetingelser for organismen”.

Målet med samarbejdet var at udvikle en optimal produktionsproces af et protein- og næringsrigt produkt, der kunne indgå som supplement i dyrefoder og i fødevarer. Til det formål havde de brug for at udvikle et nyt og mere effektivt fermenteringsanlæg til at fremstille produktet.

“Sammen med DTU og med økonomisk støtte fra Teknologistyrelsen udviklede vi i perioden 1986 til 1990 teknologien. Først med et 500 liters anlæg i Odense der blev udvidet i fl ere tempi og endte med en helt nyudviklet 20 m3 U-loop fermentor. Efterfølgende blev patenter anmeldt, det seneste i år 2001, og udviklingsarbejdet fortsatte i samarbejde med DTU”.

Pilotanlæg på DTU
En satsning på optimering af anlægget med betydelig støtte fra Energistyrelsen førte til den syv meter høje Uloop fermentor, der bliv stillet op hos BioCentrom, Pilot Plant, DTU i projektperioden 2000-2004. I perioden 2004-05 støttede Energistyrelsen yderligere et projekt med procesoptimering. Den samlede energibesparelse med de nye teknologier og optimering er ca. 50 % i forhold til traditionelle fermentorer.

Da Ebbe Busch Larsen i 1982 købte patentet på bakterien M102 og know how af Max Planck, var det samtidig startskuddet til stiftelsen af virksomheden Dansk BioProtein A/ S i 1985. Ti år og fl ere udviklingsprojekter senere stiftedes det selvstændige selskab UniBio A/S, som bl.a. har til formål at udvikle teknikker og metoder til fermentering under de mest effektive forhold, med det formål at sælge licenser og know how globalt. Derudover er virksomhedens formål også at fortsætte udviklingen af produktionsprocessen, at målrette produktet og udvikle nye anvendelsesmuligheder af UniProtein, og fra produktet at udvinde aminosyrer, enzymer, aroma og smagsstoffer. Et højt prioriteret mål er fortsat at udbygge samarbejdet med IPU og Rambøl A/S og oprette en egentlig ”UniBio-industri” i Danmark og i udlandet med egen produktions-, uddannelses- og udviklingsvirksomhed.

“Produktet UniProtein er et encellet protein baseret på fermentering af en naturligt forekommende encellet organisme. Efter fermentering slås bakterien ihjel ved en varmebehandling. Resultatet er en biomasse med et højt indhold af protein, som nemt kan fyldes på sække og transporteres, er let at opbevare samtidig med, at det har en god holdbarhed uanset klima. Indholdet af protein er over niveau på fi skemel og raffinerede soja-produkter og kan indgå som et ernæringsmæssigt supplement (proteinkoncentrat) til dyrefoder og menneskeføde sammen med lokale afgrøder”.

Produkt med store perspektiver
“Det projekt der i sin tid tog sin begyndelse fra en sø i Tyskland har nu gennem mange års samarbejde med professor John Villadsen og senere med viceinstitutleder Alan Friis fra BioCentrum-DTU, samt professor Lars Hein og administrationschef Torsten Rich fra IPU, ført frem til, at UniBio A/S i dag sammen med sine partnere, DTU og Rambøll A/S, står med et unikt produkt og i fællesskab en know how med anvendelsesmuligheder, der kan erstatte eller forbedre en lang række produkter inden for dyrefoder, lak- og lim-industrien samt til brug for Human Foods”.

“UniProtein kan få stor betydning for mennesker i lande hvor tørke, fejlslagen høst og underernæring i øvrigt udløser store hungerkatastrofer. Kampen mod sult er et svimlende problem, ca. 2 mia. af jordens befolkning lever under eksistensminimum, og for dem kan vores produkt være en af vejene ud af problemet med underernæring. UniProtein kan f.eks. blandes med majs, ris etc. således, at kosten indeholder det protein og den næring, der er nødvendig for at helbredstilstanden normaliseres, og kroppen fungerer og udvikler sig normalt. En anden stor fordel ved vores produkt er, at det ikke er gensplejset. Derfor er der ikke forhindringer forbundet med produktion og afsætning i lande, der har modstand eller forbud mod gensplejsede produkter. UniProtein er fremstillet af naturligt forekommende organismer, som findes i vandløb og søer verden over. UniProtein kan produceres stort set hvor som helst, tæt på de områder, hvor behovet for produktet er og ikke mindst i lande hvor den gas, som bakterien lever af, har et højt metanindhold og en billig pris og ofte blot brændes af til skade for miljøet. UniProtein kan modsat gas, billigt transporteres i containere over store afstande.”

Den første fabrik på vej
UniBio A/S har gennemført test på produktet, både hvad angår produktionsproces samt produktets effektivitet og kvalitetssikring, de er faldet så godt ud, at virksomheden nu står ved målstregen med hensyn til at udnytte teknologien kommercielt og sætte egentlig produktion i gang i stor målestok.

“Vi færdigforhandler netop nu en samarbejdsaftale med oversøiske interesser, et land, hvor grundlaget for et samarbejde principielt er på plads og de naturlige forhold meget fordelagtige. Planlægning med at bygge en meget stor fabrik er i gang. Projektet medfører, at der skal investeres et betydeligt antal millioner dollars og store leverancer fra Danmark. Vi forventer, at vi her i foråret 2006 starter projektet op med et demonstrations-, uddannelses og træningsanlæg. I forbindelse med etableringen og samarbejdet med det pågældende land har vi en tæt kontakt til IPU, som bliver partner i projektet og skal koordinere de aktiviteter, vi får brug for fra DTU’s forskere og teknikere. Rambøl A/S skal stå for projektering og bygning af anlægget”.

IPU sikrer kontinuitet
“Samarbejdet med IPU er en stor hjælp for os, da vi på den måde sikrer kontinuitet samtidig med, at vi kun skal henvende os ét sted for at fi nde de rette folk til at indgå i forløbet. Ligeledes indgår IPU på samme vis i det udviklingsarbejde, vi nu sætter i gang med at målrette produktet specifi kt til foder til fl ere forskellige dyregrupper, til industriel fremstilling af lak og lim og til human brug”.

“Men der foreligger stadig et stykke forsknings- og udviklingsarbejde, før vi har målrettet produktet specifi kt til brug for de enkelte fødevarer og industrielle produkter. I samarbejde med IPU, BioCentrum-DTU samt Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er vi nu i gang med at optimere produktet. Samarbejdet med BioCentrum har medført udvikling af et unikt fermenteringsanlæg til at procedure UniProtein. Det drejer sig om den såkaldte U-Loop/ Nozzle-U-Loop fermentor, som er tilpasset processen med metantrope bakterier. Anlægget kan med fordel bruges til processer, hvor forskellige gasser eller andre næringsstoffer, tilsættes fermenteringen for at opnå en proces, som kører optimalt, med det højest mulige output af biomasse – hvor output er målt som kg output pr m3 fermentor pr time ved det lavest mulige energiforbrug. Teknologien og produktet arbejder vi fortsat og vedvarende med at justere og tilpasse målrettet”, slutter Ebbe Busch Larsen.

Se også:

  • Bio- og fødevareteknologi

    IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
  • Universitetssamarbejde og netværk

    IPU er placeret på DTU's campus i Lundtofte nord for København, og medarbejderne fra DTU og IPU sidder dør-om-dør. Denne lokalisering giver IPU unikke forudsætninger for resultatskabelse over for såvel... DTU samspil
  • Et sikkert goddag til verden

    Tæt samarbejde mellem Price Invena ApS. og IPU førte frem til instrumentet ClampCut, der i én arbejdsgang klemmer og klipper navlestrengen over på nyfødte børn. Instrumentet giver væsentlige økonomiske... Et sikkert goddag til verden

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!